Friday, March 3, 2017

Nhìn lại kỷ niệm xưa tưởng nhớ 2 Thầy đã ra đi của nhóm 1800 HD Sóc Sà Bay