Tuesday, July 22, 2014

VU VƠ MIỀN KÝ ỨC...




- Ngọc Phương -

Canh thâu độc ẩm chén chơi vơi
Ngắm ánh sao khuya dạ rối bời
Thả giấc mơ hoang dò tuổi ngọc
Lần cơn mộng đắm níu xuân thời
Sương dầm ngọn cỏ đêm se sắt
Lệ ngấn rèm mi mắt rã rời
Một thoáng vu vơ miền ký ức
Lần tay giở tiếp mấy trang đời...