Tuesday, June 17, 2014

TRÊN ĐỈNH ƯU PHIỀN
- Ngọc Phương 

Trèo lên đến tận đỉnh ưu phiền
Trải chiếu nằm lì giả ngủ yên
Thách với phong trần đong gió bụi
Thi cùng tuế nguyệt đếm truân chuyên
Canh tàn khắc lụn xâu duyên vỡ
Tháng lại ngày qua rải mộng nguyên
Cõi tạm thuyền neo đâu cũng thế
Dòng đời nghiệt ngã cứ an nhiên