Friday, June 13, 2014

GIỌT ĐẮNG
- Ngọc Phương

Muốn thử cà phê không bỏ đường
Đem so vị đắng nỗi sầu vương
Chiếc thìa khuấy động chao lòng cốc
Hớp giọt bẻ bàng, ngậm nhiễu nhương