Wednesday, August 20, 2014

THƠ VỚI ĐỜI- Ngọc Phương -


Nhặt chút đời thường họa bức tranh
Đem thơ khỏa lấp mộng chưa thành
Gieo vần trao gởi niềm canh cánh
Xếp ý vẽ tô phận mỏng manh
Hạnh phúc, lời khơi... sao lấp lánh
Truân chuyên, chữ dậy... sóng chòng chành 
Thường tình nhi nữ hoa đồng nội
Chẳng dám so mình với cúc anh